Firmy niegotowe do raportowania informacji niefinansowych

Firmy niegotowe do raportowania informacji niefinansowych

Z badania KPMG wynika, że zaledwie 30 proc. ankietowanych spółek korzystało z atestacji informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora, które będzie wymagane w związku z wprowadzeniem nowych regulacji.

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany regulacyjne mają na celu zwiększenie przejrzystości działań organizacji z zakresu ESG oraz zaufania do publikowanych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Istotny jest zwłaszcza wymóg atestacji przez niezależnego audytora raportów zawierających informacje niefinansowe. Obowiązek ten wynika z wprowadzonej przez Unię Europejską dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz powiązanych z nią standardów ESRS (Europejskich Standardów Sprawozdawczości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju).

Wraz z wchodzącymi w życie regulacjami zmieniają się zasady i wymagania rynku. Nowe przepisy są czynnikiem napędzającym zwiększanie transparentności jeszcze bardziej niż do tej pory. Sprawozdawczość niefinansowa zacznie podlegać kontroli na poziomie porównywalnym z informacjami finansowymi.

– Zminimalizuje to ryzyko tzw. green washingu oraz wpłynie pozytywnie na zaufanie, jakim inwestorzy i interesariusze obdarzają firmy – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, partner, lider usług doradczych dla sektora finansowego i lider ESG w KPMG w Polsce.

Z badania KPMG przeprowadzonego wśród 750 firm na całym świecie wynika, że 78 proc. organizacji notowanych na giełdzie obecnie podlega lub wkrótce będzie podlegać obowiązkowi publikacji danych niefinansowych ESG atestowanych przez niezależnego audytora.

Do tej pory tylko 30 proc. spółek biorących udział w ankiecie korzystało z atestacji informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora, które będzie wymagane w związku z wprowadzeniem nowych regulacji, z czego 16 proc. przeprowadziło atestację dającą ograniczoną pewność (limited assurance), a 14 proc. atestację dającą wystarczającą pewność (reasonable assurance).

Firmy działając transparentnie i etycznie w stosunku do swoich interesariuszy gromadzą wokół siebie podmioty, które utożsamiają się z podobnymi wartościami. Jak podaje KPMG, organizacje, zamieniając deklaracje w działania, mają szansę zbudować wielowymiarową strategię opartą nie tylko na maksymalizacji zysków, ale przede wszystkim na zaufaniu będącym podstawą każdej relacji.

O co chodzi z ESG?

Raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) to proces, w którym organizacje komunikują swoje osiągnięcia i działania związane z aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz z zarządzaniem, który jest stosowany, aby ocenić wpływ i zaangażowanie firmy w obszarach zrównoważonego rozwoju.

W wymiarze środowiskowym firmy przedstawiają informacje dotyczące ich działań na rzecz ochrony środowiska, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, zarządzanie zasobami naturalnymi czy minimalizowanie odpadów.

W aspekcie społecznym raporty ESG uwzględniają kwestie związane z pracownikami, takie jak zdrowie, bezpieczeństwo czy różnorodność oraz działania na rzecz społeczności i stosunki z interesariuszami.

Ostatni element, governance, odnosi się do struktur zarządzania organizacji, jej polityki, procedury oraz praktyki związane z etyką i zgodnością z prawem.

Wszystko to prowadzi do pełniejszego zrozumienia, jak organizacje zarządzają swoimi wpływami na społeczeństwo i środowisko, pomagając inwestorom i interesariuszom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Źródło https://businessinsider.com.pl/biznes/zmiany-w-raportowaniu-esg-jak-firmy-radza-sobie-z-nowymi-wymogami/hs1nh7g

Popularny