Polski sąd oparty o sztuczną inteligencję rusza w styczniu. 40 godzin na rozprawę

Polski sąd oparty o sztuczną inteligencję rusza w styczniu. 40 godzin na rozprawę

ENOIK to polska firma, która na swój projekt dostała 6,4 mln zł wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy koszcie całej inwestycji rzędu 8,4 mln zł. Udało się za te pieniądze sfinansować budowę wspomaganego sztuczną inteligencją sądu arbitrażowego, który będzie rozstrzygał sprawy o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami.

Spółka stworzyła w tym celu aplikację wykorzystującą AI. Procedura arbitrażowa w ramach sądu ENOIK przebiegać będzie na platformie online, służącej do przesyłania i generowania niezbędnych dla postępowania dokumentów. Wyroki będą wydawane przez niezależnych arbitrów, których w podejmowaniu decyzji będzie wspierać sztuczna inteligencja.

Zobacz też: Aplikacje do rozbierania kobiet zyskują na popularności. To prawdziwa ciemna strona AI

Algorytmy sztucznej inteligencji przeanalizują orzecznictwo sądów powszechnych zapadłe w podobnych sprawach, dzięki czemu znacznie odciążą arbitrów w wykonywaniu prostych, czasochłonnych i często powtarzalnych czynności procesowych.

Arbitraż to alternatywna metoda rozstrzygania sporów prawnych. Jest wykorzystywany gównie do rozwiązywania sporów przedsiębiorców, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na długotrwałe rozstrzygnięcia sądów powszechnych.

Zaledwie 40 godzin na sprawę

Jak wskazują przedstawiciele spółki, tworzony przez nich projekt ma sprawić, że możliwe będzie zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy uczestników postępowań arbitrażowych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako wsparcia dla arbitra ENOIK gwarantuje czas rozwiązania sprawy na poziomie zaledwie 40 roboczogodzin od złożenia wszystkich dokumentów.

Jak wskazuje prezes firmy, jest to wynik nieporównywalnie lepszy od czasu trwania procedur przeprowadzanych w sądach powszechnych.

— Według danych opublikowanych w bazie statystycznej Ministerstwa Sprawiedliwości w opracowaniu „Średni czas trwania postępowania sądowego w latach 2011 — I kwartał 2022 — wybrane repertoria”, od 2011 r. do 2021 r. oczekiwanie na wyrok wydłużyło się z 4,1 miesiąca do 19 miesięcy — mówi Tomasz Chrząszcz, prezes ENOIK.

Dalszy ciąg tekstu po materiałem wideo

– Nawet rok czekania na możliwość egzekucji długów może odebrać przedsiębiorcy płynność. Dzięki naszemu rozwiązaniu firmy mogą uzyskać rozstrzygnięcie równoważne z wyrokiem sądu powszechnego w czasie około 12 razy krótszym. Powołany przez nas sąd arbitrażowy przełoży się na odciążenie systemu sądów powszechnych, który będzie mógł się skupić na sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym, a sprawy wynikające z należycie wykonanych, lecz nierozliczonych umów rozstrzygnie sąd arbitrażowy ENOIK – dodaje Tomasz Chrząszcz.

Rozwiązanie stworzone przez firmę, ze względu na krótszy czas rozpatrywania sporów prawnych przekłada się też na obniżenie kosztów postępowania, w tym kosztów stawiennictwa w sądzie czy pomocy prawnej. Jak rozprawa przed takim sądem wygląda w szczegółach?

Sąd wspomagany AI — jak to wygląda?

— Strony opisują okoliczności sprawy za pomocą ustandaryzowanych, interaktywnych formularzy. Dzięki temu pozyskane informacje mogą być analizowane też w sposób ustrukturyzowany. To przekłada się na większą wydajność pracy i co za tym idzie, skraca czas. Pozyskane od stron informacje poddawane są ocenie arbitra, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy. Ten zaś porównywany jest z bazą kilkuset tysięcy wyroków sądów powszechnych, która została wykorzystana w procesie uczenia algorytmu — opisuje Business Insiderowi prezes ENOIK.

— Sztuczna inteligencja jest w stanie odszukać podobne sprawy i na ich podstawie zaproponować arbitrowi rozstrzygnięcie sprawy. Wskazania algorytmu podlegają ocenie arbitra, który wydaje wyrok. W kolejnych etapach planujemy również wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy załączanych dokumentów — dodaje.

Zobacz też: Sztuczna inteligencja zwolni kobietę, awansuje mężczyznę

— Formularze podzielone są na sekcje i de facto „prowadzą strony sporu za rękę”, dbając o kompletność informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Opracowanie formularzy było jednym z większych wyzwań w całym projekcie. Pola formularzy są dostosowywane do specyfiki danej sprawy. Dodatkowo poprawność formalną przekazanych dokumentów weryfikują przypisani do danej sprawy asystenci. Po zakończeniu postępowania dowodowego wszystkie informacje z formularzy są przetwarzane na zmienne i analizowane przez algorytm, który na podstawie analizy spraw rozstrzyganych przez sądy powszechne przedstawia wstępne rozstrzygnięcie sprawy — opisuje.

— W całym postępowaniu wynikiem poszczególnych czynności takich jak złożenie pozwu, udzielenie odpowiedzi na pozew, a także wniesienie repliki na odpowiedz na pozew, kończą się podsumowaniem będącym wygenerowanym dokumentem ze stanowiskami stron, do których strony mają wgląd, co czyni proces bardzo transparentnym. Podkreślić należy, że w naszym systemie sztuczna inteligencja nie jest sędzią, a elektronicznym asystentem arbitra, który wydaje wyłącznie rekomendacje. Arbiter, będący prawnikiem, otrzymuje od sztucznej inteligencji propozycję rozstrzygnięcia. Ma on równocześnie do dyspozycji komplet dokumentacji procesowej i sam podejmuje decyzję. Będzie możliwe także wydanie uzasadnienia wyroku tak jak to jest w sądzie powszechnym — dodaje Tomasz Chrząszcz.

Proces bardziej obiektywny

Przedstawiciele ENOIK wskazują, że dzięki wprowadzeniu asysty sztucznej inteligencji proces staje się „dużo bardziej obiektywny”. Analizując stan faktyczny i prawny sporu sądowego, algorytm bierze pod uwagę kilkaset zmiennych, wynikających wprost z przesłanych przez strony dowodów, pomijając w ocenie względy pozamerytoryczne.

—Jak wskazują wyniki amerykańsko-izraelskich badań, opublikowanych w 2011 r. w artykule „Extraneous factors in judicial decisions”, sędziowie przy wydawaniu orzeczeń nie są wolni od wpływu czynników zewnętrznych. W ramach eksperymentu sprawdzono na przykład, jak głód wpływa na sędziów i ich orzecznictwo – opisuje Tomasz Chrząszcz.

– W trakcie posiedzeń przeprowadzanych przed przerwą obiadową ilość pozytywnych orzeczeń widocznie spadała, podczas gdy po obiedzie sędziowie byli zdecydowanie przychylniej nastawieni. Dzięki naszemu rozwiązaniu arbiter podejmujący decyzje uzyskuje dostęp do analizy, na którą nie mają wpływu jego emocje czy głód. Można powiedzieć, że sprawiamy, że Temida znów staje się ślepa — komentuje prezes.

Klauzula arbitrażowa

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu ENOIK wymaga zawarcia klauzuli arbitrażowej. Jest to zapis wskazujący jako rozjemcę ewentualnych sporów wybraną instytucję lub osobę, która będzie mogła zastąpić w tej roli sąd powszechny.

Zobacz też: Sztuczna inteligencja zmieni polskie szkoły

— Klauzula arbitrażowa wymaga dodania jej do projektu umowy, zaś w przypadku obecnych klientów potrzebne jest zawarcie odpowiedniego aneksu lub porozumienia — tłumaczy Tomasz Chrząszcz. – Z tego względu najprościej mogą wprowadzić ją przedsiębiorcy posiadający odpowiednio mocną pozycję w relacji z klientami, np. duże hurtownie, firmy telekomunikacyjne, banki czy dostawcy gazu lub prądu. Nie oznacza to jednak, że inne firmy nie mogą wdrażać arbitrażu do swojej działalności — dodaje.

Rozwiązanie stworzone przez ENOIK jest według jego twórców pierwszą tego typu propozycją w Europie i jedną z pierwszych na świecie. Żaden z dotychczasowych sądów arbitrażowych nie zdecydował się na wykorzystanie sztucznej inteligencji jako wsparcia dla arbitrów i nie gwarantuje określonego czasu trwania procesu.

Źródło https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/polski-sad-oparty-o-sztuczna-inteligencje-rusza-w-styczniu-40-godzin-na-rozprawe/bdtkqlw

Popularny